GetChildNodesCount linia 393, TSInfoFiles.pp

public function GetChildNodesCount(const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL): Integer;

Metoda umożliwiająca pobranie liczby węzłów potomnych w danym węźle.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła
wartość zwracana
Integer liczba wszystkich węzłów potomnych w danym węźle

Służy do pobrania liczby wszystkich węzłów potomnych zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Jeśli parametr ten zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, pobrana zostaje liczba węzłów zawartych w węźle z pola FCurrentNode. Pole to zawierać może referencję zarówno do głównego węzła drzewa, jak i do dowolnego węzła potomnego.

Jeżeli zadany węzeł istnieje w drzewie, metoda zwraca liczbę zawartych w nim węzłów potomnych. W przeciwnym razie wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, nie definiując wartości rezultatu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018