ReadAttributeComment linia 374, TSInfoFiles.pp

public function ReadAttributeComment(const AAttrPath, ADelimiter: String; AType: TCommentType): String;

Metoda służąca do odczytu komentarza atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków ze ścieżką lub samą nazwą atrybutu
ADelimiter ciąg znaków określający separator linii komentarza atrybutu
AType wartość typu TCommentType, określająca typ komentarza
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający komentarz atrybutu

Służy do odczytu komentarza deklaracji lub definicji atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AAttrPath. Wykorzystuje łańcuch znaków podany w argumencie ADelimiter do wstawienia separatorów w miejsca występowania znaków separatora wartości, określonego przez stałą VALUES_DELIMITER. Jeżeli komentarz zawiera wartość jednoliniową, argument ADelimiter powinien zawierać pusty łańcuch. W przeciwnym razie w miejsca znaków separatora wartości zostaną podstawione ciągi z parametru, przed zwróceniem komentarza przez metodę.

Argument AType typu TCommentType określa typ komentarza atrybutu, który zostanie odczytany.

typ określa
ctDeclaration komentarz deklaracji atrybutu
ctDefinition komentarz definicji referencjonowanego atrybutu

Jeżeli argument ten zawiera wartość ctDeclaration, metoda zwróci komentarz deklaracji atrybutu. W przeciwnym razie, jeśli zawiera wartość ctDefinition, zwróci komentarz definicji atrybutu referencjonowanego, bez względu na jego stan referencjonowania.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, w przypadku gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje w drzewie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018