ReadAttributesValues linia 396, TSInfoFiles.pp

public procedure ReadAttributesValues(AValues: TStrings; const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL);

Metoda pozwalająca na pobranie wartości wszystkich atrybutów w danym węźle.

parametry
AValues instancja klasy typu TStrings, do której zostaną dodane wartości atrybutów
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła głównego lub potomnego

Służy do pobrania wartości wszystkich atrybutów zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Wartości atrybutów dodawane są do listy typu TStrings, do której referencja podana jest w argumencie AValues.

Metoda nie usuwa istniejącej zawartości listy wejściowej przed dodaniem do niej wartości atrybutów.

Jeśli atrybuty posiadają wartości wieloliniowe, znaki separatora wartości reprezentowane przez stałą VALUES_DELIMITER nie zostają zamienione na inne, przed dodaniem wartości do listy.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException tylko w przypadku, gdy węzeł o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje w drzewie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018