ReadChildNodesNames linia 397, TSInfoFiles.pp

public procedure ReadChildNodesNames(ANames: TStrings; const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL);

Metoda umożliwiająca pobranie nazw wszystkich węzłów potomnych w danym węźle.

parametry
ANames instancja klasy typu TStrings, do której zostaną dodane nazwy węzłów potomnych
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła głównego lub potomnego

Służy do pobrania nazw wszystkich węzłów potomnych zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Nazwy węzłów dodawane są do listy typu TStrings, do której referencja podana jest w argumencie ANames.

Metoda nie usuwa istniejącej zawartości listy wejściowej przed dodaniem do niej nazw węzłów.

Wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy węzeł o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje w drzewie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018