ReadTreeComment linia 373, TSInfoFiles.pp

public function ReadTreeComment(const ADelimiter: String): String;

Metoda pozwalająca na odczyt głównego komentarza drzewa.

parametry
ADelimiter ciąg znaków określający separator linii komentarza
wartość zwracana
String łańcuch znaków zawierający komentarz drzewa

Służy do odczytu głównego komentarza drzewa z pola FTreeComment. Wykorzystuje łańcuch podany w parametrze ADelimiter do wstawienia separatorów w miejsca występowania znaków separatora wartości, określonego przez stałą VALUES_DELIMITER. Jeżeli komentarz drzewa zawiera wartość jednoliniową, argument ADelimiter powinien zawierać pusty łańcuch. W przeciwnym razie, w miejsca znaków separatora wartości zostaną podstawione ciągi z argumentu, przed zwróceniem komentarza przez metodę.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018