RemoveAllAttributes linia 386, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAllAttributes(const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL);

Metoda pozwalająca na usunięcie wszystkich atrybutów z danego węzła.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła głównego lub potomnego

Służy do usunięcia wszystkich atrybutów zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Jeżeli argument ten zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, metoda usuwa wszystkie atrybuty z węzła z pola FCurrentNode. Pole to może wskazywać na główny węzeł drzewa lub na dowolny węzeł potomny.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy jest włączony tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018