RemoveAllChildNodes linia 387, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAllChildNodes(const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL);

Metoda służąca do usunięcia wszystkich węzłów potomnych z danego węzła.

parametry
ANodePath łańcuch znaków zawierający ścieżkę lub nazwę węzła głównego lub potomnego

Służy do usunięcia wszystkich węzłów potomnych zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Jeśli argument ten zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, metoda usuwa wszystkie węzły potomne z węzła z pola FCurrentNode. Pole to może zawierać referencję zarówno do głównego węzła drzewa, jak i do dowolnego węzła potomnego.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy jest włączony tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018