RemoveChildNode linia 384, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveChildNode(const ANodePath: String);

Metoda umożliwiająca usunięcie pojedynczego węzła potomnego.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła do usunięcia

Służy do usunięcia z drzewa pojedynczego węzła potomnego, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Jeśli zadany węzeł potomny nie istnieje w drzewie, metoda kończy działanie nie wywołując żadnego wyjątku.

Metoda rzuca wyjątek klasy ETSInfoFileException w przypadku, gdy włączony jest tryb węzła tylko do odczytu, a także gdy ścieżka lub nazwa węzła z parametru wskazuje na główny węzeł drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018