RenameAttribute linia 366, TSInfoFiles.pp

public procedure RenameAttribute(const AAttrPath, ANewAttrName: String);

Metoda przeznaczona do zmiany nazwy atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
ANewAttrName ciąg znaków zawierający nową nazwę atrybutu

Służy do zmiany nazwy pojedynczego atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Sprawdzenia poprawności nowej nazwy atrybutu, przekazanej w argumencie ANewAttrName dokonuje funkcja ValidIdentifier.

Metoda nie sprawdza czy w zadanym węźle istnieje atrybut o podanej nowej nazwie.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, jeśli atrybut docelowy nie istnieje, nowa nazwa atrybutu jest niepoprawna (zawiera niedozwolone znaki lub jest pusta) lub jeśli jest włączony tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018