RenameChildNode linia 367, TSInfoFiles.pp

public procedure RenameChildNode(const ANodePath, ANewNodeName: String);

Metoda umożliwiająca zmianę nazwy węzła potomnego.

parametry
ANodePath łańcuch znaków ze ścieżką lub samą nazwą węzła potomnego
ANewNodeName ciąg znaków zawierający nową nazwę węzła potomnego

Służy do zmiany nazwy pojedynczego węzła potomnego, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze ANodePath. Sprawdzenia poprawności nowej nazwy węzła, przekazanej w argumencie ANewNodeName dokonuje funkcja ValidIdentifier.

Metoda nie sprawdza czy w zadanym węźle istnieje węzeł potomny o podanej nowej nazwie.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, jeśli węzeł docelowy nie istnieje, nowa nazwa węzła potomnego jest niepoprawna (zawiera niedozwolone znaki lub jest pusta) lub jeśli jest włączony tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018