SetChildNodeReference linia 378, TSInfoFiles.pp

public procedure SetChildNodeReference(const ANodePath: String; AReference: Boolean);

Metoda służąca do zmiany stanu referencjonowania węzła potomnego.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła potomnego
AReference wartość logiczna nowego stanu referencjonowania węzła

Służy do modyfikacji stanu referencjonowania pojedynczego węzła potomnego, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Po odnalezieniu węzła potomnego w drzewie, ustawiany jest nowy stan referencjonowania, podany w argumencie AReference.

W przypadku gdy argument ANodePath zawiera pusty łańcuch, próba zaktualizowania stanu referencjonowania zostanie przeprowadzona na węźle z pola FCurrentNode. Jeżeli pole to wskazuje na główny węzeł drzewa, próba modyfikacji stanu referencjonowania spowoduje wywołanie wyjątku.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, jeśli zadany węzeł potomny nie istnieje w drzewie lub jeżeli jest włączony tryb tylko do odczytu. Wyjątek wywoływany jest także w sytuacji, gdy ścieżka lub nazwa węzła z parametru wskazuje na główny węzeł drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018