ExtractValueComponents linia 66, TSInfoUtils.pp

procedure ExtractValueComponents(const AValue: String; out AComponents: TValueComponents; out ACount: Integer);

Procedura rozdzielająca na składowe, połączone w jedną linię wartości atrybutu lub komentarza.

parametry
AValue łańcuch znaków, który zostanie podzielony na składowe
AComponents dynamiczna macierz ciągów znaków, do której zostaną dodane składowe łańcucha wejściowego
ACount liczba wyodrębnionych składowych z wejściowego ciągu znaków

Służy do podzielenia przekazanego w parametrze AValue łańcucha znaków na składowe. Procedura rozdziela wejściowy łańcuch na podciągi, na podstawie znaków separatora wartości, zawartego w stałej VALUES_DELIMITER. Wyodrębnione podciągi dodawane są do wyjściowej macierzy AComponents typu TValueComponents.

Procedura zwraca macierz wyodrębnionych składowych w argumencie AComponents oraz ich liczbę w parametrze ACount. Jeżeli łańcuch wejściowy zawiera jeden znak, określony przez stałą ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR, procedura dodaje do macierzy tylko jedną wartość, zawierającą zawartość wymienionej stałej.

Wykorzystywana jest przez metody klasy TTSInfoTextOutputWriter, a także przez procedurę ValueToList.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018