TSInfoUtils

Moduł ten zawiera wspólne dla całej biblioteki procedury i funkcje.

Wykorzystywane są przez większość klas do obsługi plików TreeStructInfo, m.in. do przetwarzania łańcuchów znaków, a także do konwersji danych w różnych formatach na ciągi znaków i odwrotnie — na dane natywne.

Poniżej znajduje się lista wszystkich procedur i funkcji zawartych w tym module. Kliknij na nazwę procedury lub funkcji aby zapoznać się z bardziej szczegółowym opisem.

moduły
TSInfoConsts moduł zawierający zestaw stałych, używanych potrzebnych do konwersji danych
TSInfoTypes moduł zawierający typy, używane przez wszystkie wspólne procedury i funkcje
procedury i funkcje
ThrowException procedury wywołujące wyjątek klasy ETSInfoFileException
Comment funkcja konwertująca dwa łańcuchy komentarzy na macierz typu TComment
RemoveWhitespaceChars funkcja usuwająca z łańcucha białe znaki
ReplaceSubStrings funkcja zamieniająca podciągi w ciągu znaków
GlueStrings funkcja łącząca wiele łańcuchów w jeden, na podstawie określonej maski
MoveString procedura kopiująca zawartość źródłowego wskaźnika do docelowego ciągu znaków
ValidIdentifier funkcja sprawdzająca poprawność identyfikatora (nazwy drzewa, atrybutu lub węzła)
SameIdentifiers funkcja porównująca dwa identyfikatory
IncludeTrailingIdentsDelimiter funkcja dodająca końcowy separator identyfikatorów do ścieżki węzła
ExcludeTrailingIdentsDelimiter funkcja usuwająca końcowy separator identyfikatorów ze ścieżki węzła
ExtractPathComponent funkcja wyodrębniająca zadaną część ścieżki
ExtractValueComponents procedura rozdzielająca pojedynczy łańcuch znaków na składowe
IsCurrentNodePath funkcja rozpoznająca symbol ścieżki aktualnie otwartego węzła
PathWithoutLastNodeName funkcja usuwająca ze ścieżki nazwę ostatniego węzła
klasy
TTSInfoDataConverter klasa zawierająca statyczne metody do dwustronnej konwersji danych
copyright © furious programming 2013—2018