DateTimeToValue linia 93, TSInfoUtils.pp

class function DateTimeToValue(const AMask: String; ADateTime: TDateTime; ASettings: TFormatSettings): String;

Metoda konwertująca datę i/lub czas na łańcuch znaków, według zadanej maski.

parametry
AMask maska określająca format wyjściowego łańcucha
ADateTime wartość typu TDateTime, zawierająca datę i czas do konwersji
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający przekonwertowaną datę i czas

Służy do konwersji wartości typu TDateTime podanej w parametrze ADateTime na łańcuch znaków. Parametr AMask określa format i zawartość łańcucha docelowego. Zawierać może specjalne znaki formatów, na podstawie których konwertowane są składowe daty i/lub czasu na ciągi znaków lub dobierane są odpowiednie wartości ze struktury ASettings.

znak formatu daty konfiguracje oznacza
'Y' 'YY' rok w formie dwucyfrowej
'YYYY' rok w formie czterocyfrowej
'M' 'M' numer miesiąca bez zera wiodącego
'MM' numer miesiąca z zerem wiodącym
'MMM' skróconą nazwę miesiąca (macierz ASettings.ShortMonthNames)
'MMMM' pełną nazwę miesiąca (macierz ASettings.LongMonthNames)
'D' 'D' numer dnia bez zera wiodącego
'DD' numer dnia z zerem wiodącym
'DDD' skróconą nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.ShortDayNames)
'DDDD' pełną nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.LongDayNames)
znak formatu czasu konfiguracje oznacza
'H' 'H' numer godziny bez zera wiodącego
'HH' numer godziny z zerem wiodącym
'N' 'N' numer minuty bez zera wiodącego
'NN' numer minuty z zerem wiodącym
'S' 'S' numer sekundy bez zera wiodącego
'SS' numer sekundy z zerem wiodącym
'Z' 'Z' numer milisekundy bez zer wiodących
'ZZZ' numer milisekundy z zerami wiodącymi
'A' 'AM/PM' dwunastogodzinny format zegara
znak separatora oznacza
'.' znak separatora składowych daty (pole ASettings.DateSeparator)
'-'
'/'
':' znak separatora składowych czasu (pole ASettings.TimeSeparator)
znak tekstu oznacza
'''' (#39) początek lub koniec zwykłego tekstu (przepisywanego do łańcucha rezultatu)
'"' (#34)
Metoda nie obsługuje formatów T, TT, DDDDD i DDDDDD. Aby skorzystać z domyślnych formatów daty i czasu, należy je przekazać w parametrze AMask bezpośrednio ze struktury typu TFormatSettings.
Przepisywany fragment maski należy objąć dwoma takimi samymi znakami ze zbioru DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS.

Znaki, z których możliwe jest zbudowanie łańcucha maski, zawarte są w trzech stałych. DATE_TIME_FORMAT_CHARS zawiera zbiór znaków, w miejsca których wstawione zostaną składowe daty i czasu. Stała DATE_TIME_SEPARATOR_CHARS zawiera znaki separatorów składowych daty i czasu. Do określenia fragmentów maski, które mają zostać przepisane do wyjściowego łańcucha, należy użyć znaków zawartych w stałej DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS.

Wykorzystywana jest w przeładowanych metodach WriteDateTime, w procesie zapisu daty i/lub czasu jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018