IntegerToValue linia 81, TSInfoUtils.pp

class function IntegerToValue(AInteger: Integer; AFormat: TFormatInteger): String;

Metoda konwertująca wartość całkowitoliczbową na łańcuch znaków.

parametry
AInteger wartość całkowitoliczbowa do konwersji na łańcuch znaków
AFormat format liczby całkowitej w postaci ciągu znaków
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający przekonwertowaną liczbę całkowitą

Służy do konwersji liczby całkowitej, podanej w argumencie AInteger na łańcuch znaków, zawierający liczbę w systemie liczbowym, określonym przez parametr AFormat typu TFormatInteger.

format wartość po konwersji
liczby dodatniej: 64206 liczby 0 liczby ujemnej: -2989
fiUnsignedDecimal '64206' '0' '-2989'
fiSignedDecimal '+64206'
fiHexadecimal '0xFACE' '0x00' '-0xBAD'
fiOctal '0o175316' '0o00' '-0o5655'
fiBinary '0b1111101011001110' '0b0000' '-0b101110101101'

Do ciągu znaków przekonwertowanej liczby metoda dodaje prefiks informujący o systemie liczbowym. Odpowiedni prefiks systemu pobierany jest z macierzy INTEGER_UNIVERSAL_SYSTEM_PREFIXES według wartości parametru AFormat. Prefiks systemu liczbowego dodawany jest dla liczby w systemie niedziesiętnym.

format system prefiks liczby nieujemnej prefiks liczby ujemnej
fiHexadecimal heksadecymalny '0x' '-0x'
fiOctal oktalny '0o' '-0o'
fiBinary binarny '0b' '-0b'

Wykorzystywana jest przez metodę WriteInteger, w procesie zapisu liczby całkowitej jako wartości atrybutu, a także przez metodę PointToValue, umożliwiającą konwersję koordynatów punktu na łańcuch znaków.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018