ValueToBuffer linia 103, TSInfoUtils.pp

class procedure ValueToBuffer(const AValue: String; var ABuffer; ASize, AOffset: Integer);

Metoda konwertująca łańcuch znaków na bufor danych.

parametry
AValue wejściowy łańcuch znaków do konwersji
ABuffer bufor, do którego zostaną skopiowane dane po konwersji
ASize rozmiar bufora do konwersji
AOffset liczba początkowych bajtów wartości do pominięcia (lub numer bajtu, od którego rozpocznie się konwersja)

Służy do konwersji wejściowego łańcucha znaków, podanego w parametrze AValue na blok bajtów, na który wskazuje argument ABuffer. Metoda umożliwia konwersję zarówno całego łańcucha wejściowego, jak również dowolnego jego fragmentu. Numer bajtu, od którego rozpocznie się konwersja określa parametr AOffset, natomiast liczba bajtów do konwersji zawarta jest w parametrze ASize.

Jeżeli rozmiar bufora jest większy niż faktyczna ilość danych w atrybucie, pozostała część bufora zostanie wypełniona zerami.

Metoda ta wykorzystywana jest w procesie odczytu strumienia lub bufora jako wartości atrybutu, za pomocą metod ReadStream i ReadBuffer.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018