ValueToDateTime linia 94, TSInfoUtils.pp

class function ValueToDateTime(const AMask, AValue: String; ASettings: TFormatSettings; ADefault: TDateTime): TDateTime;

Metoda konwertująca łańcuch znaków na wartość typu TDateTime, według zadanej maski.

parametry
AMask maska określająca format wejściowego łańcucha
AValue łańcuch znaków do konwersji na wartość typu TDateTime
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków
ADefault wartość domyślna, zwracana podczas niepowodzenia konwersji
wartość zwracana
TDateTime data i czas, zawierające rezultat konwersji łańcucha znaków

Służy do konwersji wejściowego łańcucha znaków, podanego w parametrze AValue, na wartość typu TDateTime. Parametr AMask określa format i zawartość łańcucha wejściowego. Zawierać może specjalne znaki formatów, na podstawie których konwertowane są części łańcucha AValue na odpowiednie składowe daty i czasu, według ustawień zawartych w rekordzie z parametru ASettings.

znak formatu daty konfiguracje oznacza
'Y' 'YY' rok w formie dwucyfrowej
'YYYY' rok w formie czterocyfrowej
'M' 'M' numer miesiąca bez zera wiodącego
'MM' numer miesiąca z zerem wiodącym
'MMM' skróconą nazwę miesiąca (macierz ASettings.ShortMonthNames)
'MMMM' pełną nazwę miesiąca (macierz ASettings.LongMonthNames)
'D' 'D' numer dnia bez zera wiodącego
'DD' numer dnia z zerem wiodącym
'DDD' skróconą nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.ShortDayNames)
'DDDD' pełną nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.LongDayNames)
znak formatu czasu konfiguracje oznacza
'H' 'H' numer godziny bez zera wiodącego
'HH' numer godziny z zerem wiodącym
'N' 'N' numer minuty bez zera wiodącego
'NN' numer minuty z zerem wiodącym
'S' 'S' numer sekundy bez zera wiodącego
'SS' numer sekundy z zerem wiodącym
'Z' 'Z' numer milisekundy bez zer wiodących
'ZZZ' numer milisekundy z zerami wiodącymi
'A' 'AM/PM' dwunastogodzinny format zegara
znak separatora oznacza
'.' znak separatora składowych daty (pole ASettings.DateSeparator)
'-'
'/'
':' znak separatora składowych czasu (pole ASettings.TimeSeparator)
znak tekstu oznacza
'''' (#39) początek lub koniec zwykłego tekstu (przepisywanego do łańcucha rezultatu)
'"' (#34)
Metoda nie obsługuje formatów T, TT, DDDDD i DDDDDD. Aby skorzystać z domyślnych formatów daty i czasu, należy je przekazać w parametrze AMask bezpośrednio ze struktury typu TFormatSettings.

Metoda pomija znajdujące się w masce i w łańcuchu wejściowym znaki separatorów składowych daty i czasu, a także pełną lub skróconą nazwę dnia tygodnia — informacje te nie są wymagane do konwersji. Jeśli konwersja łańcucha powiedzie się, metoda zwraca liczbowy odpowiednik daty i czasu. W przeciwnym razie zwraca wartość domyślną, przekazaną w parametrze ADefault.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę ReadDateTime, w procesie odczytu daty i/lub czasu jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018