ValidIdentifier linia 59, TSInfoUtils.pp

function ValidIdentifier(const AIdentifier: String): Boolean;

Funkcja sprawdzająca poprawność identyfikatora (nazwy drzewa, atrybutu lub węzła).

parametry
AIdentifier łańcuch znaków identyfikatora do walidacji
wartość zwracana
Boolean rezultat sprawdzenia poprawności łańcucha identyfikatora

Służy do walidacji łańcucha wejściowego z parametru AIdentifier. Sprawdza długość łańcucha identyfikatora, a także przeszukuje go pod kątem występowania niedozwolonych znaków, zawartych w zbiorze INVALID_IDENT_CHARS.

Funkcja zwraca True, jeśli identyfikator nie jest pusty i nie zawiera niedozwolonych znaków. W przeciwnym razie tworzy i wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException.

copyright © furious programming 2013—2018