ThrowException linia 48—49, TSInfoUtils.pp

procedure ThrowException(const AMessage: String); overload;
procedure ThrowException(const AMessage: String; const AArgs: array of const); overload;

Procedury wywołujące wyjątek klasy ETSInfoFileException.

parametry — wersja podstawowa i rozszerzona
AMessage treść tworzonego wyjątku, może zawierać specjalne sekwencje znaków, w miejsca których zostaną wstawione wartości parametrów z macierzy AArgs
parametry — wersja rozszerzona
AArgs macierz opcjonalnych wartości, które zostaną wstawione w łańcuch komunikatu tworzonego wyjątku

Procedury wywołują wyjątek w treści z argumentu AMessage. Dodatkowo, rozszerzona wersja przeładowanej procedury umożliwia wstawienie do łańcucha wiadomości specjalnych wartości, przekazanych do procedury w parametrze AArgs.

Wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie zaistnieje konieczność awaryjnego przerwania działa algorytmów, czyli w metodach większości klas, a także we wspólnych procedurach i funkcjach.

copyright © furious programming 2013—2018