CreateChildNode linia 335, TSInfoFiles.pp

public function CreateChildNode(const ANodePath: String; AReference: Boolean; const ANodeName: String; AOpen: Boolean = False): Boolean;

Metoda służąca do stworzenia pustego węzła potomnego.

parametry
ANodePath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła-rodzica
AReference wartość logiczna, określająca stan referencjonowania nowego węzła potomnego
ANodeName łańcuch znaków, zawierający nazwę nowego węzła
AOpen wartość logiczna, określająca czy otworzyć węzeł zaraz po jego stworzeniu
wartość zwracana
Boolean rezultat utworzenia nowego węzła potomnego

Służy do utworzenia pojedynczego, pustego węzła potomnego, na podstawie danych podanych w parametrach. Tworzy nowy węzeł w węźle głównym lub potomnym, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze ANodePath. Nowy węzeł potomny otrzymuje stan referencjonowania podany w parametrze AReference oraz identyfikator z argumentu ANodeName. Parametr AOpen jest opcjonalny — jeśli zawiera wartość True, nowy węzeł zostanie automatycznie otwarty w trybie do odczytu i zapisu.

Jeżeli parametr ANodePath zawiera pusty łańcuch, nowy węzeł zostanie utworzony w głównym węźle drzewa lub w aktualnie otwartym węźle potomnym. Jeżeli ścieżka węzłów z parametru ANodePath nie istnieje, zostaje ona utworzona.

Metoda nie sprawdza czy w zadanym węźle istnieje węzeł o podanej nazwie.

Metoda zwraca True, jeśli węzeł potomny został poprawnie utworzony w drzewie. W przeciwnym razie zwraca False.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018