GetAttribute linia 215—216, TSInfoFiles.pp

public function GetAttribute(const AName: String): TTSInfoAttribute; overload;
public function GetAttribute(AIndex: Integer): TTSInfoAttribute; overload;

Metody służące do pobrania referencji do zadanego atrybutu.

parametry — pobieranie na podstawie nazwy
AName ciąg znaków z identyfikatorem atrybutu
parametry — pobieranie na podstawie indeksu
AIndex indeks pobieranego atrybutu z listy
wartość zwracana
TTSInfoAttribute referencja do instancji klasy atrybutu

Metody te służą do pobrania obiektu atrybutu klasy TTSInfoAttribute z listy, na podstawie zadanego identyfikatora lub indeksu. Pierwsza wersja pobiera w parametrze AName ciąg identyfikatora atrybutu i na jego podstawie przeszukuje listę. Druga wersja metody pobiera obiekt atrybutu z listy na podstawie podanego w argumencie AIndex indeksu.

Jeżeli atrybut o zadanej nazwie nie istnieje na liście, metoda w pierwszej wersji zwraca wartość nil. W przeciwnym razie zwraca wskazanie na obiekt klasy atrybutu. Natomiast druga wersja metody zawsze zwraca referencję do instancji klasy atrybutu — jest wykorzystywana tylko w wewnętrznych mechanizmach klasy, które dbają o poprawność zakresu indeksów atrybutów.

copyright © furious programming 2013—2018