Create linia 231, TSInfoFiles.pp

public constructor Create();

Konstruktor tworzący obiekt listy węzłów potomnych.

Jedynym jego zadaniem jest wywołanie konstruktora bazowej klasy TTSInfoElementsList, podając w argumencie AOwnsElements wartość True. Oznacza to, że utworzona w ten sposób lista będzie właścicielem przechowywanych w niej obiektów węzłów potomnych, co pozwoli jej zwalniać z pamięci instancje klas węzłów, podczas usuwania ich z listy (także podczas czyszczenia listy).

copyright © furious programming 2013—2018