TTSInfoElementsList

Podstawowa klasa m.in. dla list zawierających elementy danego węzła.

Klasa ta działa w oparciu o mechanizmy znane ze standardowych list dwukierunkowych. Służy do przechowywania dowolnych obiektów, dziedziczących z bazowej klasy TObject, dzięki temu może zawierać elementy takie jak atrybuty oraz węzły.

Stanowi bazę dla klas list dedykowanych do przechowywania obiektów elementów drzew. Jej funkcjonalność rozszerzają klasy TTSInfoAttributesList oraz TTSInfoNodesList, a także TTSInfoRefElementsList.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól, metod i właściwości. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoElementsList
typy lokalne
PListNode typ wskaźnika na rekord pojedynczego węzła listy
TListNode typ rekordu pojedynczego węzła listy
pola
FFirstNode zawiera wskaźnik na pierwszy węzeł listy
FLastNode zawiera wskaźnik na ostatni węzeł listy
FLastUsedNode posiada wskaźnik na ostatnio użyty węzeł
FLastUsedNodeIndex przechowuje indeks ostatnio użytego węzła listy
FCount zawiera liczbę elementów znajdujących się na liście
FOwnsElements posiada wartość logiczną, określającą czy przechowywane obiekty elementów są własnością listy
metody
DisposeRemainingNodes metoda służąca do zwolnienia z pamięci wszystkich węzłów listy
DisposeRemainingElements metoda umożliwiająca zwolnienie z pamięci obiektów wszystkich elementów listy
CreateNode metoda alokująca pamięć dla pojedynczego węzła listy
GetNodeAtIndex metoda zwracająca wskaźnik na węzeł spod zadanego indeksu
GetElementAtIndex metoda zwracająca obiekt przechowywanego elementu z węzła spod zadanego indeksu
Create konstruktor klasy listy
Destroy destruktor klasy
AddElement metoda służąca do dodania pojedynczego obiektu do listy
RemoveElement metoda umożliwiająca usunięcie elementu spod zadanego indeksu
RemoveAllElements metoda usuwająca wszystkie węzły listy
właściwości
Count właściwość służąca do odczytu liczby przechowywanych w liście elementów
OwnsElements właściwość pobierająca wartość logiczną, określającą czy obiekty elementów są własnością listy
Element właściwość umożliwiająca pobranie obiektu elementu spod zadanego indeksu

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018