IsFormatVersionValue linia 434, TSInfoFiles.pp

private function IsFormatVersionValue(const AValue: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy łańcuch znaków zawiera poprawnie zapisaną wersję formatu.

parametry
AValue łańcuch znaków z zapisem wersji formatu
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji wartości wejściowego ciągu znaków

Służy do sprawdzenia czy wejściowy ciąg znaków z argumentu AValue zawiera poprawnie zapisaną wersję formatu TreeStructInfo, a także czy wersja ta może zostać obsłużona przez bibliotekę. Zwraca wartość True, jeśli łańcuch z parametru posiada odpowiednią długość oraz prawidłowo zapisaną i obsługiwaną wersję formatu. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessTreeHeader, podczas walidacji składowych linii nagłówka drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018