RemoveWhitespaceChars linia 52, TSInfoUtils.pp

function RemoveWhitespaceChars(const AValue: String): String;

Funkcja usuwająca z łańcucha białe znaki.

parametry
AValue łańcuch znaków, z którego mają zostać usunięte białe znaki
wartość zwracana
String łańcuch znaków, pozbawiony białych znaków poprzedzających i zakańczających wartość

Służy do usuwania białych znaków z łańcucha wejściowego, przekazanego w parametrze AValue. Usuwane są tylko te białe znaki, które stoją na początku oraz na końcu ciągu znaków (znaki znajdujące się pomiędzy konkretnymi podciągami w łańcuchu nie są kasowane).

Funkcja zwraca pusty łańcuch, jeśli ciąg AValue jest pusty lub składa się wyłącznie z białych znaków. W przeciwnym razie zwraca przycięty łańcuch z obu stron.

Wszystkie znaki usuwane przez tę funkcję, zawarte są w macierzy WHITESPACE_CHARS.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie RemoveWhitespace, w procesie przygotowawczym do deserializacji drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018