FindFirstAttribute linia 340, TSInfoFiles.pp

public function FindFirstAttribute(out AAttrToken: TTSInfoAttributeToken; const AParentNodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL): Boolean;

Metoda pozwalająca na pobranie danych pierwszego atrybutu danego węzła.

parametry
AAttrToken obiekt typu TTSInfoAttributeToken, który zostanie uzupełniony danymi atrybutu
AParentNodePath łańcuch znaków ze ścieżką lub nazwą węzła-rodzica, zawierającego atrybuty do tokenizowania
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna z informacją, czy znaleziono pierwszy atrybut

Służy do pobrania danych pierwszego atrybutu, znajdującego się na liście wszystkich atrybutów bieżącego węzła (głównego lub potomnego). Dane o znalezionym atrybucie zapisywane są w obiekcie typu TTSInfoAttributeToken, przekazanym w parametrze AAttrToken.

Argument AParentNodePath umożliwia podanie ścieżki dostępu do węzła potomnego, w którym odbędzie się wyszukiwanie. Jeśli zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, atrybut wyszukiwany jest w aktualnie otwartym węźle. W przeciwnym razie, najpierw szukany jest zadany węzeł-rodzic, a następnie pobierane są dane jego pierwszego atrybutu.

Metoda zwraca wartość True, jeśli aktualnie otwarty węzeł lub wskazany ścieżką z parametru AParentNodePath węzeł-rodzic posiada co najmniej jeden atrybut. W przeciwnym razie zwraca False.

Jeżeli zadany węzeł nie posiada atrybutów, zawartość obiektu z parametru AAttrToken pozostaje bez zmian.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018