FindFirstChildNode linia 342, TSInfoFiles.pp

public function FindFirstChildNode(out ANodeToken: TTSInfoChildNodeToken; const AParentNodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL): Boolean;

Metoda umożliwiająca pobranie danych pierwszego węzła potomnego danego węzła.

parametry
ANodeToken obiekt typu TTSInfoChildNodeToken, który zostanie uzupełniony danymi węzła potomnego
AParentNodePath łańcuch znaków ze ścieżką lub nazwą węzła-rodzica, zawierającego węzły potomne do tokenizowania
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna z informacją, czy znaleziono pierwszy węzeł potomny

Służy do pobrania danych pierwszego węzła potomnego, znajdującego się wewnątrz bieżącego węzła (głównego lub potomnego). Dane o znalezionym węźle zapisywane są w obiekcie typu TTSInfoChildNodeToken, przekazanym w parametrze ANodeToken.

Parametr AParentNodePath pozwala na podanie ścieżki dostępu do węzła potomnego, w którym odbędzie się wyszukiwanie. Jeżeli zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, węzeł wyszukiwany jest w aktualnie otwartym węźle. W przeciwnym razie, najpierw szukany jest zadany węzeł-rodzic, a następnie pobierane są dane jego pierwszego węzła potomnego.

Metoda zwraca wartość True, jeśli aktualnie otwarty węzeł lub wskazany ścieżką z argumentu AParentNodePath węzeł-rodzic zawiera co najmniej jeden węzeł potomny. W przeciwnym razie zwraca False.

Jeżeli zadany węzeł nie posiada węzłów potomnych, zawartość obiektu z parametru ANodeToken pozostaje bez zmian.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018