FindNextChildNode linia 343, TSInfoFiles.pp

public function FindNextChildNode(var ANodeToken: TTSInfoChildNodeToken): Boolean;

Metoda pobierająca dane kolejnego węzła potomnego danego węzła.

parametry
ANodeToken obiekt typu TTSInfoChildNodeToken, który zostanie uzupełniony danymi węzła potomnego
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna z informacją, czy znaleziono kolejny węzeł potomny

Służy do pobrania danych kolejnego węzła potomnego, znajdującego się na liście wszystkich węzłów potomnych w węźle głównym lub potomnym, do klasy którego referencja przechowywana jest w polu FParentNode obiektu z parametru ANodeToken.

Metoda zwraca wartość True, jeżeli węzeł potomny pod indeksem o jeden większym niż wartość pola FIndex istnieje na liście wszystkich węzłów potomnych w węźle z pola FParentNode. W przeciwnym razie zwraca False.

Jeżeli kolejny węzeł potomny nie istnieje, zawartość obiektu z argumentu ANodeToken nie ulega zmianie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018