ReadPoint linia 329, TSInfoFiles.pp

public function ReadPoint(const AAttrPath: String; ADefault: TPoint): TPoint;

Metoda służąca do odczytu współrzędnych punktu z atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
ADefault domyślne współrzędne, zwracane w razie niepowodzenia odczytu
wartość zwracana
TPoint współrzędne punktu odczytane z atrybutu

Służy do odczytu współrzędnych punktu typu TPoint z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowane przez metodę ValueToPoint współrzędne punktu. Jeżeli atrybut o podanej nazwie nie istnieje lub konwersja nie powiodła się, metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018