ValueToPoint linia 97, TSInfoUtils.pp

class function ValueToPoint(const AValue: String; ADefault: TPoint): TPoint;

Metoda konwertująca łańcuch znaków na współrzędne punktu.

parametry
AValue łańcuch znaków, zawierający współrzędne punktu
ADefault wartość domyślna, zwracana podczas niepowodzenia konwersji
wartość zwracana
TPoint współrzędne punktu, zawierające rezultat konwersji łańcucha znaków

Służy do konwersji wejściowego łańcucha znaków, podanego w parametrze AValue na współrzędne punktu typu TPoint. Metoda wyodrębnia dwa podciągi, rozdzielone znakiem ze stałej COORDS_DELIMITER i konwertuje je na wartości liczbowe. Jeśli konwersja powiedzie się, metoda zwraca liczbowe odpowiedniki współrzędnych. W przypadku gdy co najmniej jedna współrzędna zapisana jest nieprawidłowo, zwraca strukturę domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

Metoda poprawnie przekonwertuje łańcuch znaków, nawet jeśli współrzędne zapisane są w różnych systemach liczbowych.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ReadPoint, w procesie odczytu współrzędnych punktu jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018