Create linia 194, TSInfoFiles.pp

public constructor Create(AOwnsElements: Boolean);

Konstruktor tworzący instancję klasy listy elementów.

parametry
AOwnsElements wartość logiczna, określająca czy obiekty elementów są własnością listy

Służy do utworzenia instancji klasy listy dowolnych elementów. W parametrze AOwnsElements pobierana jest wartość logiczna, określająca czy lista będzie właścicielem obiektów elementów. Wartość ta przepisywana jest do pola FOwnsElements i wykorzystywana przez cały cykl życia obiektu listy. Jeśli argument dostarcza wartości True, podczas usuwania węzłów listy, obiekty elementów także będą z pamięci zwalniane.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018