ProcessOutput linia 569, TSInfoFiles.pp

public procedure ProcessOutput();

Metoda uruchamiająca proces serializacji drzewa do strumienia binarnego.

Służy do rozpoczęcia procesu serializacji drzewa do docelowego strumienia binarnego z pola FOutput. Do zapisu danych drzewa oraz danych zawartych w drzewie elementów, wykorzystywane są metody WriteHeader oraz WriteElements.

copyright © furious programming 2013—2018