GetComment linia 95, TSInfoFiles.pp

private function GetComment(AType: TCommentType): String;

Metoda umożliwiająca pobranie wartości komentarza deklaracji lub definicji węzła.

parametry
AType typ komentarza lub indeks łańcucha w macierzy
wartość zwracana
String łańcuch znaków komentarza deklaracji lub definicji węzła (w zależności od wartości parametru AType)

Służy do pobrania odpowiedniego łańcucha komentarza z pola FComment, na podstawie podanego indeksu. Indeks komentarza określa parametr AType typu TCommentType. Jeśli przyjmuje on wartość ctDeclaration, metoda zwróci komentarz deklaracji węzła, natomiast jeśli zawiera wartość ctDefinition — zwróci komentarz definicji.

Jest to metoda dostępowa, wykorzystywana przez właściwość Comment.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018