ExtractLineComponents linia 462, TSInfoFiles.pp

private procedure ExtractLineComponents(const ALine: String; out AComponents: TLineComponents; var ACount: Integer);

Metoda dzieląca pojedynczą linię na podciągi.

parametry
ALine łańcuch znaków do podzielenia na składowe
AComponents wyjściowa macierz składowych linii typu TLineComponents
ACount liczba składowych wyodrębnionych z linii źródłowej

Służy do rozdzielenia wejściowego łańcucha znaków z parametru ALine na składowe. Wyodrębnione podciągi dodawane są do wyjściowej macierzy z parametru AComponents typu TLineComponents, a ich liczba zwracana jest w argumencie ACount.

Składowe rozdzielane są na podstawie białych znaków ze stałej WHITESPACE_CHARS oraz znaków obejmujących wszelkie wartości, czyli znaków odpowiednich dla stałej QUOTE_CHAR. Wszelkie białe znaki stojące przed i po danej składowej, a także znaki cudzysłowu, zostają pominięte.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessTreeHeader, do podziału na składowe linii nagłówka drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018