GetAttributesCount linia 392, TSInfoFiles.pp

public function GetAttributesCount(const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL): Integer;

Metoda służąca do pobrania liczby atrybutów w danym węźle.

parametry
ANodePath łańcuch znaków zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła
wartość zwracana
Integer liczba wszystkich atrybutów w zadanym węźle

Służy do pobrania liczby wszystkich atrybutów zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Jeżeli argument ten zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, pobrana zostanie liczba atrybutów zawartych w węźle z pola FCurrentNode. Pole to może zawierać referencję zarówno do głównego węzła drzewa, jak i do dowolnego węzła potomnego.

Jeśli zadany węzeł istnieje w drzewie, metoda zwraca liczbę zawartych w nim atrybutów. W przeciwnym razie wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, nie definiując wartości rezultatu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018