ReadAttributesNames linia 395, TSInfoFiles.pp

public procedure ReadAttributesNames(ANames: TStrings; const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL);

Metoda służąca do pobrania nazw wszystkich atrybutów w danym węźle.

parametry
ANames instancja klasy typu TStrings, do której zostaną dodane nazwy atrybutów
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła głównego lub potomnego

Służy do pobrania nazw wszystkich atrybutów zawartych w węźle, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Metoda dodaje nazwy atrybutów do listy typu TStrings, do której referencja podana jest w argumencie ANames.

Metoda nie usuwa istniejącej zawartości listy wejściowej przed dodaniem do niej nazw atrybutów.

Wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy w drzewie nie istnieje węzeł o podanej ścieżce lub nazwie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018