PointToValue linia 96, TSInfoUtils.pp

class function PointToValue(APoint: TPoint; AFormat: TFormatPoint): String;

Metoda konwertująca współrzędne punktu na łańcuch znaków.

parametry
APoint współrzędne punktu typu TPoint do konwersji na łańcuch znaków
AFormat format współrzędnych w postaci ciągu znaków
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający przekonwertowane koordynaty

Służy do konwersji współrzędnych punktu, podanych w parametrze APoint na łańcuch znaków, w formacie określonym przez argument AFormat typu TFormatPoint. Współrzędne mogą zostać zapisane w jednym z czterech systemów liczbowych w łańcuchu wyjściowym, w którym oddzielone będą od siebie znakiem separatora współrzędnych, zawartym w stałej COORDS_DELIMITER.

Parametr AFormat określa system liczbowy, w jakim zostaną zapisane koordynaty punktu w postaci ciągów znaków.

format wartość po konwersji współrzędnych
dodatnich: [72, 114] zerowych: [0, 0] ujemnych: [-72, -114]
fpUnsignedDecimal '72,114' '0,0' '-72,-114'
fpSignedDecimal '+72,+114'
fpHexadecimal '0x48,0x72' '0x00,0x00' '-0x48,-0x72'
fpOctal '0o110,0o162' '0o00,0o00' '-0o110,-0o162'
fpBinary '0b1001000,0b1110010' '0b0000,0b0000' '-0b1001000,-0b1110010'

W przypadku zapisu koordynatów w systemie innym niż dziesiętny, do łańcuchów wartości współrzędnych dodane zostaną prefiksy, odpowiednie dla danego systemu liczbowego.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę WritePoint, w procesie zapisu koordynatów jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018