FRootNode linia 265, TSInfoFiles.pp

private FRootNode: TTSInfoNode;

Pole zawierające referencję do głównego węzła drzewa.

Zawiera wskazanie na utworzony w pamięci obiekt klasy TTSInfoNode, stanowiący główny węzeł drzewa konfiguracji (nie posiada węzła-rodzica). Węzeł ten tworzony jest w metodzie InitFields, wywoływanej w konstruktorze klasy drzewa, a zwalniany z pamięci w jej destruktorze. Nie posiada on żadnych informacji o sobie — nie jest mu nadany stan referencjonowania, nie posiada swojego identyfikatora oraz komentarzy.

Pole to wykorzystywane jest przez wiele metod z klas drzw typu TSimpleTSInfoTree oraz TTSInfoTree, a także przez wszystkie klasy służące do serializacji i deserializacji drzew.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018