GetNodeAtIndex linia 191, TSInfoFiles.pp

private function GetNodeAtIndex(AIndex: Integer): PListNode;

Metoda zwracająca wskaźnik na węzeł spod zadanego indeksu.

parametry
AIndex indeks szukanego węzła listy
wartość zwracana
PListNode wskaźnik na szukany węzeł listy

Metoda ta służy do odnalezienia i zwrócenia wskaźnika na węzeł listy typu PListNode, na podstawie indeksu węzła, przekazanego w argumencie AIndex. Wyszukiwanie węzła może być wykonane na podstawie iterowania po węzłach listy w obie strony. Startowym węzłem może być pierwszy, na który wskazuje pole FFirstNode, ostatni węzeł listy, na który wskazuje pole FLastNode, a także ostatni użyty węzeł, do którego wskaźnik znajduje się w polu FLastUsedNode.

Proces wyszukiwania węzła na podstawie indeksu uzależniony jest od liczby węzłów w liście, a także od indeksu ostatnio użytego węzła. Do odnalezienia zadanego węzła, metoda wybiera najkrótszą drogę iteracji, stąd możliwe wyszukiwanie w obie strony.

Wykorzystywana jest m.in. w metodzie GetElementAtIndex, pobierającej referencję do instancji klasy obiektu przechowywanego w węźle elementu. Używana jest także podczas usuwania pojedynczego węzła listy, a także podczas wstawiania nowego węzła w zadane miejsce listy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018