FReadOnly linia 274, TSInfoFiles.pp

protected FReadOnly: Boolean;

Pole zawierające stan uruchomienia trybu tylko do odczytu.

Zawiera wartość logiczną typu Boolean, określającą czy tryb tylko do odczytu jest uruchomiony. Jeżeli tryb ten jest włączony, wszelkie zmiany zawartości drzewa są niedostępne, a próba modyfikacji lub usunięcia jakiegokolwiek elementu z drzewa spowoduje wywołanie wyjątku klasy ETSInfoFileException, z komunikatem zapisanym w stałej EM_READ_ONLY_MODE_VIOLATION.

Tryb tylko to odczytu może zostać włączony tylko w metodzie OpenChildNode oraz wyłączony w jednej z metod zamykających aktualnie otwarty węzeł, czyli w metodach GoToParentNode lub CloseChildNode.

Dostęp do tego pola umożliwia właściwość ReadOnly, służąca jedynie odczytu jego wartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018