AddRefAttributeDefinition linia 506, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefAttributeDefinition(AAttribute: TTSInfoAttribute);

Metoda służąca do zapisu definicji atrybutu referencjonowanego.

parametry
AAttribute obiekt klasy TTSInfoAttribute serializowanego atrybutu referencjonowanego

Służy do zapisu w liście docelowej z pola FOutput kompletnej definicji referencjonowanego atrybutu, do obiektu którego referencja przekazana jest w argumencie AAttribute klasy TTSInfoAttribute.

Jeśli atrybut posiada komentarz definicji, zostaje on zapisany jako pierwszy, za pomocą metody AddComment. Następnie zapisywany jest nagłówek atrybutu, zawierający identyfikator oraz pierwszą wartość lub linię wartości, pozyskaną za pomocą procedury ExtractValueComponents.

Dodatkowo, metoda dodaje pustą linię przed zapisem definicji atrybutu, jeśli pole FExtraSpaceNeeded zawiera wartość True. Po zapisie definicji, wartość tego pola ulega zmianie. Jeśli aktualnie serializowany atrybut posiada komentarz definicji lub jeśli zawiera wartość wieloliniową, wymienione pole przyjmie wartość True (dzięki czemu definicja kolejnego zapisywanego elementu także poprzedzona będzie jedną pustą linią), w przeciwnym razie przyjmie wartość False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessReferencingPart, do zapisu definicji wszystkich referencjonowanych atrybutów istniejących w serializowanym drzewie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018