TSInfoConsts

Moduł ten zawiera zestaw stałych, które są wykorzystywane we wszystkich pozostałych modułach.

Stałe te zawierają informacje na temat słów i fraz kluczowych oraz znaków specjalnych, wchodzących w skład składni plików (w formie tekstowej), długości słów i fraz kluczowych, zestawów znaków używanych w procesie przetwarzania plików, wartości używanych podczas konwersji danych, a także treści wyjątków, jakie są tworzone przez procedury, funkcje i metody klas.

Poniżej znajduje się lista wszystkich stałych zadeklarowanych w module, podzielonych na sekcje tematyczne. Kliknij w nazwę stałej aby przejść do jej dokładnego opisu.

moduły
TSInfoTypes moduł zawierający zestaw typów, potrzebnych do deklaracji stałych
przetwarzanie plików
SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR określa numer główny wersji formatu TreeStructInfo
SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MINOR określa numer dodatkowy wersji formatu TreeStructInfo
INDENT_SIZE określa rozmiar pojedynczego wcięcia
MAX_STREAM_SIZE określa maksymalny rozmiar strumienia w procesie konwersji na łańcuch znaków
MAX_BUFFER_SIZE określa maksymalny rozmiar bufora w procesie konwersji na łańcuch znaków
IDENTS_DELIMITER reprezentuje znak separatora identyfikatorów w ścieżce atrybutu lub węzła
VALUES_DELIMITER reprezentuje znak separatora wartości atrybutu lub komentarza
QUOTE_CHAR reprezentuje znak cudzysłowu wszystkich wartości
INDENT_CHAR określa znak, z którego składają się wcięcia w wyjściu tekstowym
COORDS_DELIMITER reprezentuje znak separatora współrzędnych punktu
ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR reprezentuje wartość pustej linii, po konwersji listy na łańcuch znaków
CURRENT_NODE_SYMBOL zawiera symbol zastępujący ścieżkę aktualnie otwartego węzła
BINARY_FILE_SIGNATURE zawiera sygnaturę binarnego pliku TreeStructInfo
TREE_HEADER_FORMAT_NAME zawiera słowo kluczowe z nazwą formatu
TREE_HEADER_FORMAT_VERSION zawiera łańcuch z dwoma cyframi wersji formatu
KEYWORD_TREE_NAME zawiera słowo kluczowe, poprzedzające nazwę drzewa w linii jego nagłówka
KEYWORD_TREE_END zawiera frazę kluczową, oznaczającą zakończenie ciała drzewa
KEYWORD_STD_ATTRIBUTE zawiera słowo kluczowe, poprzedzające deklarację standardowego atrybutu
KEYWORD_STD_NODE zawiera słowo kluczowe, poprzedzające deklarację standardowego węzła
KEYWORD_STD_NODE_END zawiera frazę kluczową, oznaczającą zakończenie ciała standardowego węzła
KEYWORD_REF_ATTRIBUTE zawiera frazę kluczową, otwierającą deklarację lub definicję referencjonowanego atrybutu
KEYWORD_REF_NODE zawiera frazę kluczową, otwierającą deklarację lub definicję referencjonowanego węzła
KEYWORD_REF_NODE_END zawiera frazę kluczową zakończenia ciała referencjonowanego węzła
COMMENT_PREFIX zawiera prefiks komentarzy
BINARY_FILE_SIGNATURE_LEN zawiera długość sygnatury binarnego pliku TreeStructInfo
TREE_HEADER_FORMAT_NAME_LEN zawiera długość słowa kluczowego, otwierającego nagłówek drzewa
TREE_HEADER_FORMAT_VERSION_LEN przechowuje długość łańcucha z wersją formatu
COMMENT_PREFIX_LEN zawiera długość prefiksu komentarza
KEYWORD_TREE_END_LEN zawiera długość frazy kluczowej, zakańczającej główne ciało drzewa
KEYWORD_STD_ATTRIBUTE_LEN zawiera długość słowa kluczowego, otwierającego deklarację standardowego atrybutu
KEYWORD_STD_NODE_LEN zawiera długość słowa kluczowego deklaracji węzła
KEYWORD_STD_NODE_END_LEN przechowuje długość frazy kluczowej zakończenia ciała standardowego węzła potomnego
KEYWORD_REF_ATTRIBUTE_LEN zawiera długość słowa kluczowego, otwierającego deklarację lub definicję atrybutu referencjonowanego
KEYWORD_REF_NODE_LEN zawiera długość słowa kluczowego, rozpoczynającego deklarację lub definicję węzła referencjonowanego
KEYWORD_REF_NODE_END_LEN posiada długość frazy kluczowej, zamykającej ciało referencjonowanego węzła potomnego
MIN_TREE_HEADER_LINE_LEN określa minimalną długość linii nagłówka drzewa
MIN_STD_ATTRIBUTE_LINE_LEN określa minimalną długość linii deklaracji standardowego atrybutu
MIN_STD_NODE_LINE_LEN określa minimalną długość linii deklaracji standardowego węzła
MIN_REF_ATTRIBUTE_DEC_LINE_LEN określa minimalną długość linii deklaracji atrybutu referencjonowanego
MIN_REF_ATTRIBUTE_DEF_LINE_LEN określa minimalną długość linii definicji atrybutu referencjonowanego
MIN_REF_NODE_LINE_LEN określa minimalną długość linii deklaracji lub definicji węzła referencjonowanego
MIN_ATTRIBUTE_VALUE_LINE_LEN określa minimalną długość linii kolejnej wartości atrybutu
MIN_POINT_VALUE_LEN określa minimalną długość łańcucha znaków, zawierającego współrzędne punktu
MIN_NO_DECIMAL_VALUE_LEN zawiera minimalną długość łańcucha z niedecymalną liczbą
INVALID_IDENT_CHARS zawiera zbiór znaków, które nie mogą występować w identyfikatorach
WHITESPACE_CHARS zawiera zbiór białych i kontrolnych znaków
NUMBER_CHARS zbiór zawierający znaki cyfr
SMALL_LETTERS zbiór zawierający znaki małych liter
CAPITAL_LETTERS zbiór przechowujący znaki wielkich liter
HEX_LETTERS zawiera zbiór liter wykorzystywanych w systemie heksadecymalnym
NUMERICAL_SYSTEM_CHARS zawiera zbiór znaków używanych w prefiksach systemów liczbowych
PLUS_MINUS_CHARS zbiór zawierający znaki plusa i minusa
KEYWORD_ATTRIBUTE_LEN_BY_REFERENCE macierz zawierająca długości słowa i frazy kluczowej według stanu referencjonowania atrybutu
KEYWORD_NODE_LEN_BY_REFERENCE macierz zawierająca długości słowa i frazy kluczowej według stanu referencjonowania węzła potomnego
RENAMING_STEP_NUMERICAL_EQUIVALENTS macierz posiadająca liczby określające przyrost iteratora dla metod zmieniających nazwy elementów
konwersja danych
BOOLEAN_VALUES macierz zawierająca tekstowe odpowiedniki wartości logicznej w różnych formatach
INTEGER_UNIVERSAL_SYSTEM_PREFIXES macierz zawierająca prefiksy systemów liczbowych w postaci uniwersalnej
INTEGER_PASCAL_SYSTEM_PREFIXES macierz zawierająca prefiksy systemów liczbowych, zrozumiałych dla procedury konwertującej
INTEGER_MIN_LENGTHS macierz zawierająca minimalne długości liczb w różnych systemach liczbowych, po konwersji na łańcuch znaków
FLOAT_FORMATS macierz zawierająca formaty liczb zmiennoprzecinkowych
UNSIGNED_INFINITY_VALUE zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności dodatniej (bez znaku)
SIGNED_INFINITY_VALUE zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności dodatniej (ze znakiem)
NEGATIVE_INFINITY_VALUE zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności ujemnej
NOT_A_NUMBER_VALUE zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nie-liczby
DATE_TIME_FORMAT_CHARS zawiera zbiór znaków, wykorzystywany do budowy maski
DATE_TIME_SEPARATOR_CHARS zawiera zbiór znaków separatorów sekcji maski
DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS zawiera zbiór znaków, służących do oznaczenia części maski, pomijanej podczas konwersji
POINT_SYSTEMS macierz zawierająca formaty systemów liczbowych dla konwersji współrzędnych punktu na łańcuch znaków
treści wyjątków
EM_EMPTY_IDENTIFIER treść wyjątku wywoływanego po wykryciu pustego identyfikatora
EM_INCORRECT_IDENTIFIER_CHARACTER treść wyjątku tworzonego po wykryciu niedopuszczalnego znaku w identyfikatorze
EM_MISSING_TREE_HEADER treść wyjątku wywoływanego po nieznalezieniu linii nagłówka drzewa
EM_INVALID_TREE_HEADER_COMPONENT_COUNT treść wyjątku rzucanego po wykryciu nieprawidłowej ilości składowych nagłówka w pliku tekstowym
EM_UNKNOWN_TREE_HEADER_COMPONENT treść wyjątku wywoływanego po znalezieniu niepoprawnej składowej nagłówka w pliku tekstowym
EM_INVALID_FORMAT_VERSION treść wyjątku wywoływanego po wykryciu wersji formatu w niepoprawnej formie
EM_UNSUPPORTED_FORMAT_VERSION treść wyjątku tworzonego po wykryciu nieobsługiwanej wersji formatu TreeStructInfo
EM_ROOT_NODE_RENAME treść wyjątku tworzonego przy próbie zmiany nazwy głównego węzła drzewa
EM_ROOT_NODE_REMOVE treść wyjątku wywoływanego przy próbie usunięcia głównego węzła drzewa
EM_ROOT_NODE_SET_COMMENT treść wyjątku wywoływanego przy próbie ustawienia komentarza głównego węzła
EM_ROOT_NODE_GET_COMMENT treść wyjątku rzucanego przy próbie pobrania komentarza głównego węzła
EM_ROOT_NODE_SET_REFERENCE treść wyjątku wywoływanego podczas próby zmiany stanu referencjonowania węzła głównego
EM_ROOT_NODE_GET_REFERENCE treść wyjątku tworzonego podczas próby pobrania stanu referencjonowania głównego węzła
EM_ROOT_NODE_GO_TO_PARENT treść wyjątku wywoływanego podczas próby przejścia do węzła-rodzica z głównego węzła drzewa
EM_ATTRIBUTE_NOT_EXISTS treść wyjątku tworzonego po nieodnalezieniu atrybutu
EM_NODE_NOT_EXISTS treść wyjątku tworzonego po nieznalezieniu węzła
EM_CANNOT_OPEN_NODE treść wyjątku wywoływanego po nieudanej próbie otwarcia węzła
EM_MISSING_END_TREE_LINE treść wyjątku wywoływanego po nieznalezieniu linii końca ciała drzewa
EM_MISSING_REF_ATTR_DEFINITION treść wyjątku tworzonego po nieodnalezieniu definicji referencjonowanego atrybutu
EM_MISSING_REF_NODE_DEFINITION treść wyjątku rzucanego po nieodnalezieniu definicji referencjonowanego węzła potomnego
EM_READ_ONLY_MODE_VIOLATION treść wyjątku tworzonego podczas próby zapisu danych w trybie tylko do odczytu
EM_INVALID_STREAM_SIZE treść wyjątku wywoływanego po wykryciu niepoprawnego rozmiaru danych strumienia
EM_INVALID_BUFFER_SIZE treść wyjątku tworzonego po wykryciu niepoprawnego rozmiaru danych bufora
EM_INVALID_SOURCE_LINE treść wyjątku wywoływanego po wykryciu niepoprawnej linii w liście źródłowej
EM_INVALID_BINARY_FILE treść wyjątku wywoływanego przy rozpoznaniu błędnego formatu danych w pliku binarnym
EM_UNSUPPORTED_BINARY_FORMAT_VERSION treść wyjątku tworzonego w momencie wykrycia nieobsługiwanej wersji formatu pliku binarnego
copyright © furious programming 2013—2018